Kênh Thông Tin Giải Trí Mua Bán Rao Vặt Quy Nhơn - Bình Định

/uploads/images/15542231_343903162657420_2946964236546273834_n2f2fc.jpg

[ Tin Tức 24h ] DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH CỦA SHIP CUC NHANH.COM TẠI LAI CHÂU

DỊCH VỤ GIAO H&Agrave;NG NHANH CỦA SHIP CUC NHANH.COM TẠI LAI CH&Acirc;U Bạn đang cần Ship h&agrave;ng LAI CH&Acirc;U h&atilde;y đến với Shipcucnhanh..com- Cổng vận chuyển & Giao h&agrave;ng thu tiền To&agrave;n Quốc ch&uacute;ng t&ocirc;i. >> Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận chuyển ph&aacute;t từ LAI CH&Acirc;U đi c&aacute;c tỉnh >> Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận chuyển ph&aacute;t từ c&aacute;c tỉnh đi LAI CH&Acirc;U >> Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thu gom h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại nh&agrave; ở LAI CH&Acirc;U C&ocirc;ng ty chuyển ph&aacute;t nhanh to&agrave;n quốc SHIP CUC NHANH mang đến cho dịch vụ chuyển h&agrave;ng đi LAI CH&Acirc;U , gửi đồ đi LAI CH&Acirc;U &hellip; với gi&aacute; rẻ nhất, tốt nhất, chuyển ph&aacute;t nhanh nhất, an to&agrave;n nhất Việt Nam hiện nay. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể chuyển đồ đi từ nhiều tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước như: H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng, LAI CH&Acirc;U, T&acirc;y Ninh, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; đến c&aacute;c huyện, thị x&atilde; của LAI CH&Acirc;U. V&agrave; ngược lại ship h&agrave;ng từ LAI CH&Acirc;U ,chuyển ph&aacute;t nhanh từ LAI CH&Acirc;U đi đến c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c: H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng, S&agrave;i G&ograve;n, Đ&agrave; Nẵng&hellip; Với ti&ecirc;u ch&iacute; phục vụ mọi đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch chu đ&aacute;o nhất, SHIP CUC NHANH.COM hiện tại đ&atilde; mở rộng địa b&agrave;n SHIP CỰC AN TO&Agrave;N đến 63 tỉnh th&agrave;nh phố to&agrave;n quốc đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể lựa chọn nhiều h&atilde;ng chuyển ph&aacute;t nhanh để gửi đồ, chuyển ph&aacute;t từ LAI CH&Acirc;U đi c&aacute;c tỉnh hay Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận chuyển ph&aacute;t từ c&aacute;c tỉnh đi LAI CH&Acirc;Utr&ecirc;n hệ thống Website Tự động h&oacute;a của SHIP CUC NHANH như: VIETTEL POST, EMS, BƯU ĐIỆN, KERRY EXPRESS&hellip; ---------------------------------------------------------- A. Quy tr&igrave;nh Chuyển h&agrave;ng của SHIP CUC NHANH.COM: 1. Tạo t&agrave;i khoản v&agrave; khai th&ocirc;ng tin: - KH truy cập website: shipcucnhanh..com/seller/login để thực hiện đăng k&yacute; t&agrave;i khoản bằng email c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; khai th&ocirc;ng tin. 2. Tạo đơn h&agrave;ng - KH khai th&ocirc;ng tin h&agrave;ng h&oacute;a cần SHIP AN TO&Agrave;N bao gồm: điểm đi, điểm đến, khối lượng. Hệ thống SHIP CUC NHANH sẽ t&iacute;nh cước vận chuyển 1 c&aacute;ch tự động. - KH chọn nh&agrave; vận chuyển m&agrave; m&igrave;nh cần sử dụng: VIETTEL POST, EMS, KERRY, VIETNAM POST v&agrave; tiến h&agrave;nh Duyệt đơn h&agrave;ng - Trong trường hợp t&agrave;i khoản ch&iacute;nh của kh&aacute;ch h&agrave;ng tại ship cực nhanh.com nhỏ hơn số tiền duyệt đơn th&igrave; KH cần nạp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản. Hướng dẫn nạp tiền tham khảo tại Đ&Acirc;Y shipcucnhanh..com/trang/huong-dan-nap-tien.html 3. Chuyển h&agrave;ng: - KH tiến h&agrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;i h&agrave;ng h&oacute;a, ghi nội dung h&agrave;ng cần ship gồm: điểm đi, điểm đến, v&agrave; tốt nhất k&egrave;m M&atilde; vận đơn SCN (sẽ ph&aacute;t sinh khi tạo xong đơn h&agrave;ng) - để bưu t&aacute; chuyển ph&aacute;t h&agrave;ng đảm bảo hơ - Bưu t&aacute; sẽ qua tận nơi thu gom free - KH c&oacute; thể kiểm tra trạng th&aacute;i ph&aacute;t, vị tr&iacute; của tất cả c&aacute;c đơn vận chuyển qua hệ thống website tự động shipcucnhanh..com/ 4. Giao h&agrave;ng v&agrave; thanh to&aacute;n COD - Bưu t&aacute; giao h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Hệ thống sẽ gửi email b&aacute;o c&aacute;o về email t&agrave;i khoản đăng k&yacute; - Nếu đơn h&agrave;ng c&oacute; thu hộ COD , SHIP CUC NHANH sẽ thanh to&aacute;n tiền COD ngay v&agrave;o t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của qu&yacute; KH. B. Lơi &iacute;ch khi gửi h&agrave;ng qua SHIPCUCNHANH /uploads/images/giaohang.jpg 1. TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute;: -Thay v&igrave; phải tốn thời gian về tiền bạc về điện thoại, gửi xe, xăng xe, mang v&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a ra BƯU CỤC để gửi, th&igrave; nay c&aacute;c bạn chỉ cần ở nh&agrave; thao t&aacute;c qua m&aacute;y t&iacute;nh v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản vớihệ thống web tự đ&ocirc;ng Ship cực nhanh - Thay v&igrave; bị k&ecirc; 1 đống phụ ph&iacute; m&agrave; c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng biết khi mang h&agrave;ng ra ngo&agrave;i gửi, th&igrave; nay qua hệ thống SHIP CỰC NHANH c&aacute;c bạn c&oacute; thể r&otilde; r&agrave;ng hết c&aacute;c loại CHI PH&Iacute; m&agrave; người nhận, người gửi phải chi một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng nhất ! - Th&ecirc;m nữa Gi&aacute; b&agrave;n SHIP AN TO&Agrave;N qua Shipcucnhanh..comlu&ocirc;n l&agrave; tốt nhất thị trường 2. TIẾT KIỆM THỜI GIAN - Thời gian l&agrave; v&agrave;ng, l&agrave; bạc tại sao ch&uacute;ng ta lại ti&ecirc;u tốn. H&atilde;y qu&ecirc;n đi việc phải ra c&aacute;c bưu cục để gửi h&agrave;ng.Ng&agrave;y h&ocirc;m nay, ngay khi bạn đọc b&agrave;i viết n&agrave;y, c&aacute;c bạn chỉ cần truy cập v&agrave; tạo đơn h&agrave;ng chuyển ph&aacute;t tại shipcucnhanh..com/seller/login - Nhận thanh to&aacute;n COD kh&ocirc;ng cần lưu giữ bill, nhận thanh to&aacute;n tiền COD cực nhanh qua t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng. Hỗ trợ full hệ thống Internetbanking của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng 3. ĐỐI T&Aacute;C UY T&Iacute;N VỚI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG - Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; hoạt động theo m&ocirc; h&igrave;nh c&ocirc;ng ty, c&oacute; trụ sở v&agrave; đăng k&yacute; kinh doanh r&otilde; r&agrave;ng. SHIP CỰC NHANH l&agrave;đối t&aacute;c chiến lược của những h&atilde;ng vận chuyển số 1 tại Việt Nam như: VIETTEL POST, EMS, KERRY&hellip; SHIP CỰC NHANH cam kết UY T&Iacute;N L&Agrave; H&Agrave;NG ĐẦU. 4. SUPPORT TẬN T&Acirc;M NHẤT: <p style="padding-left: 30px;">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n theo s&aacute;t v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Kh&aacute;ch h&agrave;ng. H&atilde;y like fanpage của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; PM , INBOX, CALL ch&uacute;ng t&ocirc;i để được ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn một c&aacute;ch cụ thể v&agrave; tốt nhất. Lu&ocirc;n phối hợp với KH để đơn h&agrave;ng được giao h&agrave;ng thu COD th&agrave;nh c&ocirc;ng, tuyệt đối Tr&aacute;nh chuyển ho&agrave;n h&agrave;ng h&oacute;a. C. Li&ecirc;n hệ: Website: shipcucnhanh..com/ Fanpage: https://www.facebook.com/shipcucnhanh Hotline: 04.710.88800 Hướng dẫn sử dụng: shipcucnhanh..com/trang/huong-dan-su-dung.html Hướng dẫn nạp tiền: shipcucnhanh..com/trang/huong-dan-nap-tien.html Hướng dẫn tạo đơn h&agrave;ng: shipcucnhanh..com/trang/tao-va-duyet-don-hang-tren-website-shipcucnhanh.html Hướng dẫn r&uacute;t tiền COD: shipcucnhanh..com/trang/huong-dan-nhan-thanh-toan-cod.html Tham khảo c&aacute;c dịch vụ của GIAO HANG NHANH tại SHIPCUCNHANH.COM
27/2/17 lúc 14:30

[ Tin Tức 24h ] Thiết kế web giới thiệu dự án bất động sản trọn gói chỉ 1,990,000 đ - Thiet Ke Web Chuyen . Com

( Thiet Ke Web Chuyen . Com ) Web bất động sản, bán hàng, giới thiệu cty ... 1,990k giao diện theo yêu cầu Liên hệ 0934 150 770 (VIBER) - 0978 106 552 (ZALO)(Mr. Hoàng) Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở thích... để giới thiệu về dịch vụ/ cty bất động sản của bạn Chi phí báo luôn trọn gói, tặng kèm tên miền + hosting 1GB sử dụng 1 năm, bảo hành website vĩnh viễn ------------------------------ Thiết kế logo theo phong cách riêng, theo yêu cầu riêng, theo ý tưởng riêng của chính bạn chỉ 300k tại "Thiet Ke Web Chuyen . Com" với chi phí thấp nhất, thiết kế logo giá rẻ với chất lượng cao Quy trình làm việc: Đưa ra yêu cầu ( ý tưởng ) -> thanh toán -> chúng tôi thiết kế -> giao sản phẩm. Sau khi giao sản phẩm, bạn được yêu cầu điểu chỉnh lại tối đa 3 lần. Giá: - 300,000 đ ( ba trăm ngàn đồng ) khi thiết kế logo kèm theo thiết kế web - 500,000 đ ( năm trăm ngàn đồng ) khi chỉ thiết kế logo, không thiết kế web. ----------------------------- Hosting chỉ 450k/năm ( 500MB ) tại “Thiet Ke Web Chuyen . Com “, hoàn tiền 100% trong 7 ngày nếu không hài lòng. Giá tham khảo: 500MB : 550k/năm, đăng ký 2 năm giàm 20% chỉ còn 450k/năm 1GB : 850K/năm, đăng ký 2 năm giảm 20% chỉ còn 680k/năm ... Các gói hosting giá khác tham khảo tại trang chủ web ------------------------------- Hãy liên hệ thông tin bên dưới ngay ( không bình luận thắc mắc vào bài viết này vì mình không xem lại tin nhắn tại đây) + 0934 150 770 (VIBER) - 0978 1065 52 (ZALO)(Mr. Hoàng) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn phí) + Email: hohoanganh205@ yahoo. com - SKYPE: hohoanganh205 + website: "Thiet Ke Web Chuyen .Com"
27/2/17 lúc 14:05
http://s1.img.yan.vn/yanimages/FBshare-picture.png

[ Tin Tức 24h ] Mỹ phẩm cao cấp Gluta White tạo cơn sốt chưa từng có trong giới trẻ

Những ngày gần đây cộng đồng các bạn trẻ đang chuyền tay nhau chia sẻ nhãn hiệu mỹ phẩm với đa công dụng trong việc dưỡng da, an toàn và hiệu quả gây sốt. Dạo một vòng facebook các bạn trẻ hiện nay có thể thấy rất nhiều hình ảnh check in cùng dòng sản phẩm mang thương hiệu Gluta White. Trong đó phải kể đến những gương mặt tiêu biểu trong làng hotface như: Khả Như, Khánh Vũ, Hạ Anh, Lục Anh,… ​“Dạo này bận bịu đến mức không có thời gian chăm sóc bản thân luôn. Cũng may là nhờ bộ tứ thần thánh này mà da Hạ Anh lúc nào cũng căng mịn nè”, Hạ Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Anh chàng Khánh Vũ thì hài hước: “Chả là do lịch làm việc kín, bị xì-trét nên da dẻ xấu thôi rồi. Nay đã lấy lại phong độ nên chào hỏi mọi người ngay. Có ai tò mò bí quyết gì không nhỉ? Vũ chỉ ngay đây để anh em, bạn bè còn biết đường tút lại nhan sắc nè. Vũ đang dùng 4 sản phẩm của Gluta White và đúng là vi diệu luôn”. Còn cô bạn Lục Anh thì hồ hởi khoe: “Tiện thể khoe cả nhà làn da mới luôn, do dạo này cứ được khen nên không kiềm chế được, làm clip review mách nước cho cả nhà bí quyết làm đẹp rạng rỡ ngay ý. Nhờ Gluta White mà da Lục Anh đúng là đẹp lên từng ngày luôn. Để Lục Anh giới thiệu đến các bạn từng sản phẩm mà mình đang dùng nha”. Bên cạnh đó, có không ít bạn trẻ khác cũng chia sẻ hình ảnh và sự hài lòng của mình sau khi dùng sản phẩm Gluta White trên trang cá nhân. Chính những điều này đã tạo nên cơn sốt chưa từng có, khi một thương hiệu mỹ phẩm Việt lại được phủ sóng mạnh mẽ và tạo được niềm tin ở khách hàng đến vậy. Rất nhiều bạn trẻ sử dụng sản phẩm hiệu quả đã chia sẻ hình ảnh Gluta White trên trang cá nhân của mình.​Do đó, để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, mới đây BSSC Việt Nam cũng đã mở hội nghị đào tạo dành cho đại lý. Hội nghị thu hút được đông đảo khách mời, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia. Sau khi được nghe giới thiệu và quảng bá về sản phẩm cùng những trải nghiệm thực tế, rất nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đăng kí làm đại lý phân phối của thương hiệu Gluta White. Các bạn trẻ đăng ký làm đại lý phân phối sản phẩm Gluta White.​Giữa thị trường mỹ phẩm bão hòa, hỗn tạp và đầy tính cạnh tranh như hiện nay, để tìm được chỗ đứng cũng như chiếm được niềm tin của khách hàng luôn là bài toán khó đối với các công ty, doanh nghiệp. Thế nhưng dù chỉ mới ra mắt không lâu nhưng Gluta While đã khẳng định được sức mạnh của mình bằng chất lượng của sản phẩm. Hào hứng dùng thử và trải nghiệm sản phẩm thực tế.​Tại sao “mỹ nhân mới” lại làm được điều này? Bởi Gluta White là sản phẩm của công ty BSSC Việt Nam, với quy trình hiện đại, dám nghiên cứu và ứng dụng công nghệ từ Mỹ, đây là dòng mỹ phẩm độc quyền trên thị trường Việt Nam có sử dụng chất làm trắng an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế glutathione. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ Nano hiện đại với phạm vi kích thước từ 1 – 100 nanomet mà Gluta White được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong công nghệ sản xuất sản phẩm dưỡng trắng an toàn cho làn da người Việt. Bộ sản phẩm Gluta White với công nghệ dưỡng trắng tương lai.​Chính bởi thế mà câu nói: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp bằng Gluta White” đang được các bạn trẻ, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp chia sẻ nhau với tốc độ chóng mặt. Hơn thế nữa, chỉ trong thời gian tới chất này sẽ là một thành phần chính dưỡng trắng an toàn mà các hãng khác cũng sẽ lựa chọn để sử dụng trong công nghệ sản xuất mỹ phẩm của mình. Nên BSSC Việt Nam có thể tự tin khẳng định đây chính là công nghệ dưỡng trắng đến từ tương lai và là một làn gió mới, thổi hồn cho mỹ phẩm Việt ngày càng vươn xa hơn nữa. Mọi nhu cầu về hợp tác kinh doanh hoặc tư vấn sản phẩm quý độc giả vui lòng liên hệ: Website: http://www.glutawhite.vn/ Hotline: 19002007 Fanpage: https://www.facebook.com/glutawhite.vn/
27/2/17 lúc 13:21

[ Tin Tức 24h ] MWC2017 ( CongDongTin.Com ) Ra mắt điện thoại cao cấp nhất LG G6 6h tối nay

6h chiều nay LG sẽ ra mắt chiếc LG G6 trong khuôn khổ triển lãm MWC17, . LG G6 là chiếc flagship đầu tiên của LG trong năm nay với thiết kế mới, viền màn hình siêu mỏng, có chống nước, chống bụi và không còn theo đuổi ý tưởng module như chiếc G5 tiền nhiệm. Máy tiếp tục sử dụng camera kép giống như LG V20, trong đó LG tiết lộ một ống sẽ là góc rộng và ống kia là siêu rộng. G6 sẽ có 3 lựa chọn màu cho anh em là trắng, platinum và đen. Anh em mong đợi gì hay thích điểm gì ở chiếc G6 này, hãy chia sẻ trong topic này trong lúc chờ đợi nhé. Mọi thông tin thêm sẽ cập nhật sau tại Cộng Đồng Tin . Com nhé
26/2/17 lúc 14:03
http://baomoi-photo-1.d.za.zdn.vn/17/01/13/100/21316764/1_701037.png

[ Tin Tức 24h ] Nên hiểu biết gì lúc lắp hệ thống cáp quang?

Nên hiểu biết gì lúc lắp hệ thống cáp quang? Sử dụng cáp quang hiện thời đang trở thành một xu hướng lúc mà yêu cầu về chất lượng mạng internet của con người ngày càng nâng cao hơn. Với nhiều ưu thế trong việc kết nối và sử dụng, cấu tạo cũng như đường dẫn ổn định thế nên mọi người cũng chuyển sang lắp mạng cáp quang nhiều hơn. Trong những năm trở lại đây việc lắp mạng cáp quang đã đến với nhiều hộ gia đình, chứng tỏ cuộc sống của người dân đã có các bước cải thiện đáng nói. Trước kia người ta thường dùng cáp đồng vì có giá rẻ tuy thế khi bị đứt khó có thể nối kết hơn so với cáp quang hiện nay. Thế nên lời khuyên dành cho bạn đó là cần chọn lựa cáp quang thay thế cho cáp đồng vì giá cước rẻ và tiện lợi hơn. Sau đây là những yếu tố cũng như lưu ý khi lắp mạng internet mà bạn nên nắm để có sự chuẩn bị tốt nhất khi chuyển qua dùng hệ thống internet này. Nên hiểu biết ra sao lúc lắp đặt mạng lưới cáp quang? Đường truyền cáp quang FTTH có lõi 100% chế tạo bằng thạch anh tinh khiết, có tốc độ kết nối nhanh, ổn định, băng thông gói cước cao và không bị ảnh hưởng vì khí hậu. Do đó mà người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng đường truyền cáp quang FTTH. Tuy nhiên, đường truyền cáp quang FTTH cũng có các hạn chế nhất định, gây nên ảnh hưởng đến người dùng. Với nhà cung cấp dịch vụ, lúc triển khai đường truyền cáp quang FTTH sẽ phải mất một chi phí rất lớn để xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, bỏ tất cả cơ sở hạ tầng cũ. Chuẩn bị Modem wifi cáp quang FTTH là vấn đề bạn nên lưu tâm khi sử dụng Internet, muốn cáp quang làm việc liên tục, thuận tiện, chọn Modem chất lượng là vô cùng cần thiết. Khi lắp mạng cáp quang bạn cũng phải để tâm tới là trang bị Modem wifi bốn cổng hay modem thông thường hoặc modem thường và kết nối với thiết bị wifi. Đây là một vấn đề vô cùng trọng yếu ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tốc độ mạng internet đặc biệt là tốc độ và sự ổn định sóng wifi. Tình trạng đứt cáp quang tại nước ta thường xuyên xảy ra ảnh hưởng trực tiếp tới người dùng, vì vậy mà tốc độ truy cập mạng quốc tế không tốt, đôi lúc không thể vô các mạng quốc tế, làm công việc của bạn bị gián đoạn và ảnh hưởng. Nếu bạn dùng nhà mạng FPT thì sẽ được khắc phục bởi những gói cước hấp dẫn như cung cấp thêm 10GB băng thông quốc tế vào tuyến cáp quang biển AAG đi quốc tế. Cho dù bị đứt cáp quang biển thì khách hàng dùng mạng FPT vẫn sẽ được ưu tiên kết nối; bổ sung thêm năm tuyến cáp chuyển hướng qua cáp quang singapore. Với đặc trưng là nước kế Việt Nam, song song với đó là tốc độ kết nối thuộc hàng top tốt nhất thế giới. FPT đã ký với nhà cung cấp dịch vụ Singapore chuyển hướng 1/3 lưu lượng truy cập qua Singapore với năm tuyến dự phòng. Hoạt động vẫn phải tốt trong tình trạng đứt cáp AAG. Vì thế, bạn nên xem xét chọn lựa dùng lắp mạng cáp quang FPT để phòng gián đoạn mạng trong hiện trạng đứt cáp. Nguồn : http://tintuc102.net/can-hieu-biet-ra-sao-luc-lap-mang-cap-quang/
25/2/17 lúc 14:15
http://dagatructuyen.com/wp-content/uploads/2015/12/OFQhcH21.gif

[ Tin Tức 24h ] Hướng Dẫn Đăng Ký Cá Cược Bóng Đá ucw88 - ucw18 (ucw88.cado8.net )█ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂______

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khỏan Cá Cược Bóng Đá - Đá Gà - Casino - Sòng Bài - Xổ Số - Bắn Cá - Xóc Dĩa Online Trực Tuyến Ucw88 - Ucw18 - Ucw16 UCW18 là một trong những công ty cá cược bóng đá trực tuyến - Đá Gà - Casino - Lô Đề Game nổi tiếng và uy tín nhất châu á, có trụ sở chính tại philippine và là một trong những nhà cái được nhiều người hâm mộ và chọn lựa nhất châu á, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, chăm sóc khách hàng lên tới hơn 300 người và các công ty con được đặt tại các quốc gia như việt nam, thái lan, indonesia, singapor, malaysia, philippine, cambodia… Hướng Dẫn Đăng Ký Ucw88 Hướng Dẫn Gửi Tiền Ucw88 Hướng Dẫn Rút Tiền Ucw88 Hiện nay công ty có rất nhiều dịch vụ khác nhau : Cá cược thể thao:Bao gồm các trò cá cược nổi tiếng như bóng đá,bóng chày,... Cá cược casino :Bao gồm các trò chơi như poker,... Đá gà trực tuyến :Trở về cổ xưa và chơi các trò cá cược đá gà cực kì hấp dẫn. Với sứ mệnh mang tới cho người chơi một sân chơi cá cược trực tuyến uy tín, dễ dàng và linh hoạt nhà cái UCW18 đã có mặt ở việt nam và là công ty đại diện lớn nhất tại việt nam về loại hình cá cược đá gà trực tuyến, về uy tín thì bạn không cần quá băn khoẳn vì với UCW18 khách là chính là thượng đế là những vị thần mà UCW18 luôn muốn phục vụ 24/7. Với tất cả sự nhiệt tình nhất, hiện nay có rất nhiều trang cá cược nổi lên ở việt nam nhưng thái độ cũng như chất lượng phục vụ đối với khách hàng quá kém, chính vì nhận thấy điều này UCW18 đã đặt mục tiêu và sứ mệnh chính đó là mang tới một sản phẩm, một dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn tối ưu từ những cái nhỏ nhất cho tới những cái lớn nhất để khách hàng có thể cảm thấy thoải mái khi chơi và hài lòng nhất về dịch vụ, với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng có trình độ và được huấn luyện bài bản về thái độ chăm sóc khách hàng thì bạn hay tất cứ ai cũng có thể yên tâm.Hãy đăng kí chơi ngay để tận hưởng sự chuyên nghiệp và tận tụy vì khách hàng của chúng tôi ! Tại sao nên chọn chơi cá cược bóng đá casino tại ucw88? Website của chúng tôi là website cá cược bóng đá uy tín hàng đầu thị trường châu á và Malaysia ,chúng tôi có hệ thống các nhà phân phối cá cược và là đối tác của nhiều tập đoàn cá cược bóng đá và thể thao uy tín. - Website cá cược bóng đá trực tuyến của chúng tôi khuyến mại và bonus thường xuyên ,trị giá giải thưởng cực cao. - Đội ngũ nhân viên hỗ trợ luôn phục vụ bạn 24/24 ,giúp bạn mọi khó khăn để bạn danh chiến thắng,giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng viêt. - Hệ thống chuyển tiền và rút tiền nhanh chóng ,tránh mất thời gian vàng bạc của bạn. - Trang member thành viên (Khi bạn tham gia dăng kí và trở thành thành viên web cá cược bóng đá trực tuyến của chúng tôi) được tối ưu giúp bạn có thể xem lại lịch sử cược và thực hiện nhanh các lần cá cược ,thật tiên ích phải không UCW88 - LINK1 - LINK2 - LINK3 - LINK4 Bước 1: truy cập vào website ucw88 và click vào nút đăng ký như trong hình bên dưới Bước 2: sau khi click vào nút đăng ký ở hình 1 bạn sẽ điền thông tin của bạn vào như hình bên dưới: Tên gọi: bạn điền họ và tên đầy đủ của bạn, lưu ý tên của bạn phải trùng với tên của tài khoản ngân hàng của bạn Tài khoản ngân hàng: Bạn phải điền đúng tài khoản ngân hàng trùng với tên của bạn để thuận tiện cho việc rút tiền khi bạn dành chiến thắng. Ngày tháng năm sinh: Bạn điền ngày tháng năm sinh của bạn Email: email của bạn Số điện thoại: Số điện thoại của bạn Bạn điền đầy đủ thông tin đăng nhập của bạn, và ô khuyến mãi Các Bạn Điền 180794 Để Xác Nhận Chi tiết đăng ký làm đại lý bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY Sau khi điền xong tất cả thông tin bạn click vào nút ĐĂNG KÝ. Bạn truy cập vào website và click vào nút đăng ký như ở trong hình, sau đó bạn sẽ điền các thông tin như trên đã được hướng dẫn​
25/2/17 lúc 12:23